Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do zachowania poufności twoich danych oraz gromadzenia i wykorzystywania informacji wyłącznie zgodnie z naszą Ustawą o ochronie danych. Nie udostępniamy twoich danych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twojej prywatności. Za każdym razem, gdy podasz poufne informacje (na przykład numer karty kredytowej, aby dokonać zakupu), podejmiemy uzasadnione kroki w celu ich ochrony, na przykład zaszyfrowanie numeru karty. Podejmiemy również uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych danych osobowych.

Numery kart kredytowych służą wyłącznie do przetwarzania płatności i nie są przechowywane w celach marketingowych. Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Rozumiemy, że gdy zdecydujesz się przekazać nam informacje o sobie, ufasz nam, że działamy w sposób odpowiedzialny. Uważamy, że te informacje powinny być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia nam lepszej obsługi. Dlatego wprowadziliśmy zasady ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie do strony internetowej

Prawa autorskie © Galleon Systems Ltd - Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały te, o ile nie zaznaczono inaczej (w tym między innymi wszystkie artykuły, tekst, obrazy, logo, kompilacja i projekt) są Galleon Systems Ltd prawem autorskim © Galleon Systems Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone. Galleon Systems Ltd mogą być kopiowane i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie wyłącznie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że wszelkie skopiowane materiały pozostają nienaruszone, a wszystkie kopie zawierają następujące zawiadomienie w widocznym miejscu: „Copyright © Galleon Systems Ltd Wszelkie prawa zarezerwowany." Materiały te nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w celach komercyjnych lub w celu uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Galleon Systems Ltd

Informacje zebrane

Używamy twojego adresu IP, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem oraz w administrowaniu naszą stroną internetową. Używamy plików cookie, aby dostarczać treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom i zapisywać twoje hasło, abyś nie musiał go ponownie wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę. Ponadto nasze serwery sieciowe śledzą informacje o wizytach na naszych stronach internetowych. Na przykład opracowujemy statystyki, które pokazują dzienną liczbę odwiedzających nasze witryny, codzienne żądania, które otrzymujemy dla określonych plików na naszych stronach internetowych oraz kraje, z których pochodzą te żądania.

Te zagregowane statystyki są wykorzystywane wewnętrznie w celu lepszego świadczenia usług dla społeczeństwa i mogą być również dostarczane innym, ale znowu statystyki nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia takich informacji. Nasze formularze online wymagają od użytkowników podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), nazwy kontaktu oraz danych demograficznych (takich jak kod pocztowy, grupa wiekowa). Używamy danych kontaktowych klienta z formularza, aby przesyłać informacje o naszej firmie i materiały promocyjne.

Dane kontaktowe klienta są również wykorzystywane do kontaktowania się z gościem, gdy jest to konieczne. Nie ujawniamy nazwy klienta, adresów ani informacji o koncie stronom niepowiązanym, z wyjątkiem: gdy klient żąda lub wyraża zgodę na ujawnienie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. w odpowiedzi na postępowanie sądowe lub dochodzenie w sprawie oszustwa), w którym zgodziliśmy się przekazywać informacje w ramach wynegocjowanych umów i gdzie klient został poinformowany o możliwości udostępniania informacji w celach marketingowych lub innych podobnych celach poprzez uprzednią bezpośrednią komunikację, a klient otrzymał rozsądna okazja i czas na odrzucenie.

Wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

Witryna jest udostępniana w stanie „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNY” bez jakiegokolwiek oświadczenia ani poparcia oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu , brak naruszenia, zgodność, bezpieczeństwo i dokładność w zakresie dozwolonym przez prawo.

Galleon Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią lub wynikową utratę lub uszkodzenie czegokolwiek (w tym między innymi utratę działalności, możliwości, danych, zysków) powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej ntp-time-server.com nie czyni gwarancja, że funkcjonalność Witryny będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że usterki zostaną usunięte lub że Witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, co może być szkodliwe lub niszczące. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób wykluczający lub ograniczający odpowiedzialność ntp-time-server.com za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania ntp-time-server.com lub jego pracowników lub agenci.

Polityka bezpieczeństwa

Dla Twojej korzyści ustaliliśmy, że wszystkie transakcje kartami kredytowymi będą obsługiwane przez bezpieczny serwer internetowy. Może to być serwer zagraniczny. Dane twojej karty kredytowej nie są przechowywane w czytelnej formie na naszej stronie internetowej, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że jakakolwiek osoba nieupoważniona dowie się o twoich danych podczas ich przesyłania przez Internet. Za każdym razem, gdy składasz u nas zamówienie, musisz podać dane swojej karty kredytowej, ponieważ nie przechowujemy danych karty.

Kontakt z nami

Galleon Systems Ltd uważa, że ochrona prawa każdej osoby do prywatności ma fundamentalne znaczenie dla jakości relacji z klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie lub postępowania z tą witryną, możesz się z nami skontaktować.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane, a użytkownik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.